زیر سیستم ردیابی

پیش نیاز این زیر سیستم، نرم افزار تامین کنندگان و انبار است.

منافع و مزایا

امکانات و ابزارها