سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار

تهیه یک نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری یکی از دغدغه‌های مهم پیمانکاران طی سال‌های اخیر بوده است؛ نرم افزاری که علاوه بر سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش‌دهی را با دقت و سرعت فراهم‌ کند. نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار، ابزاری قدرتمند جهت مدیریت مالی همزمان چندین پروژه پیمانکاری است.

منافع و مزایا

 • مدیریت دقیق هزینه‌های هر قرارداد به‌سهولت قابل انجام است.
 • مغایریت بین اطلاعات مالی و واحدهای عملیاتی وجود نخواهد داشت.
 • بررسی دقیق میزان هزینه‌های انجام شده و مقایسه با برآورد کل هزینه ها امکان‌پذیر است.
 • مدیریت عملیات دریافتی بابت هر یک صورت وضعیتها به‌راحتی امکان‌پذیراست.

امکانات و ابزارها

گزارش‌گیری هزینه‌های انجام شده به تفکیک عوامل هزینه

 • امکان محاسبه بهای تمام شده هر پروژه و قرارداد درلحظه و مقایسه با درآمد صورت وضعیت های ارسالی.
 • امکان گزارش‌گیری در هر دو سطح قرارداد و پروژه.
 • اندازه‌گیری انحرافات هزینه‌ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه با مقایسه هزینه‌های ثبت شده و هزینه‌های برآورد شده هر پروژه.
 • امکان تعریف انواع هزینه، ارتباط آن با یک معین مشخص در حسابداری و ثبت هزینه‌ها به تفکیک درآیتم صورت وضعیت.
 • امکان دسته‌بندی هزینه‌ها، مقایسه با هزینه‌های استاندارد و محاسبه انحرافات جذب(برآورد میزان کارایی مدیران پروژه در جذب هزینه‌ها).

کنترل وجوه نقد دریافتی و پرداختی

 • کنترل تسویه حساب‌ها و تسهیل در پیگیری مطالبات تسویه‌نشده مرتبط با هرصورت وضعیت/پروژه و قرارداد.
 • پیگیری صورت هزینه‌های تسویه‌نشده و کنترل پرداخت‌های مرتبط با هر صورت هزینه.
 • امکان کنترل تنخواه‌گردان هر پروژه.

کنترل قراردادها و صورت وضعیت‌های دریافتی

 • قابلیت نگهداری سابقه تغییرات مبلغ قرارداد با امکان تعیین سقف مجاز برای تغییرات.
 • کاهش چشمگیر خطای انسانی با اعمال ضرایب فزاینده و کاهنده برای هر قرارداد و محاسبه کسورات و اضافات هر قرارداد به صورت خودکار.
 • امکان ورود تمامی اطلاعات یک قرارداد و گزارش گیری با استفاده از اطلاعات تکمیلی درفرم قرارداد.
 • سهولت در مدیریت ضمانت‌نامه‌ها و آگاهی از آخرین وضعیت قراردادها.

تهیه کارت پیمان

 • مشاهده خلاصه‌ای از تمام اطلاعات مرتبط با یک قرارداد در یک صفحه.
 • امکان کنترل جزئیات هریک از پروژه‌ها به شکل مجزا.

تهیه گزارش‌های مدیریتی

 • تهیه گزارش‌های بهای تمام شده هر پروژه، مقایسه هزینه های قرارداد با صورت وضعیت‌ها و ارائه تصویری از آخرین اطلاعات هر پروژه.